ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Creating a participatory educational network in the community TanTien Muang District, Sukhothai

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์นันทพันธ์ คดคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาปัญหาทางการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา,เครือข่ายทางการศึกษา,มีส่วนร่วม,Creation Educational Network,Education Network,Participate
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. คำนำ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. บทคัดย่อ
 5. สารบัญ
 6. สารบัญตาราง
 7. สารบัญภาพ
 8. บทที่ 1
 9. บทที่ 2
 10. บทที่ 3
 11. บทที่ 4
 12. บทที่ 5
 13. บรรณานุกรม
 14. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ