ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Creating a participatory educational network in the community TanTien Muang District, Sukhothai

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาปัญหาทางการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา,เครือข่ายทางการศึกษา,มีส่วนร่วม,Creation Educational Network,Education Network,Participate
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ