ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร
Creating a participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปัญหาทางการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร
คำสำคัญ
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา,เครือข่ายทางการศึกษา,มีส่วนร่วม,Creation Educational Network,Education Network,Participate
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. สารบัญ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. บทคัดย่อ
 5. บทที่ 1
 6. บทที่ 2
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บรรณานุกรรม
 11. ภาคผนวก
 12. ภาคผนวก ข.
 13. ประวัติผู้วิจัย
 14. บทความวิจัย
 15. บทสังเคราะห์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ