ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Creating a participatory educational network in the community in Pong Dang Sub-district, Muang District, Tak Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปัญหาทางการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
คำสำคัญ
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา,เครือข่ายทางการศึกษา,มีส่วนร่วม,Creation Educational Network,Education Network,Participate
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ