ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
A model of alternative education participation for disadvantaged children in education. in the BaanMai Sukkasem Kong district Sukhothai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
การศึกษาทางเลือก,เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา,Alternative Education,Underprivileged children in education
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. คำนำ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. บทคัดย่อ
 5. บทที่ 1
 6. บทที่ 2
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บรรณานุกรม
 11. ประวัติ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ