ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
A study of Participation in Local Wisdom, Art and Culture of Buengtubrat Community, Lan Krabue District, Kamphaeng Phet

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์นันทพันธ์ คดคง อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 4. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน บึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,ภูมิปัญญา,ศิลปวัฒนธรรม,Participation,Wisdom,Art and Culture
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. สารบัญ
 5. สารบัญตาราง
 6. บทที่1
 7. บทที่2
 8. บทที่3
 9. บทที่4
 10. บทที่5
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก ก
 13. ภาคผนวก ข
 14. ภาคผนวก ค
 15. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ