ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมตามบริบทของกลุ่มชาติพันธ์ กรณีศึกษา : ชนเผ่าลั๊วะบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพลกฤต รักจุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมตามบริบทของกลุ่มชาติพันธ์ กรณีศึกษา ชนเผ่าลั๊วะบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2. เพื่อพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมตามบริบทของกลุ่มชาติพันธ์ กรณีศึกษา ชนเผ่าลั๊วะบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
คำสำคัญ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนกรณีศึกษา
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ