ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม
A The study of participation in local wisdom, art and culture of Tubkrit community Chumsaeng district, Nakhon Sawan province : A local wisdom of Lotus root in syrub.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
ผู้ร่วมวิจัย : ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี พ่วงรอด อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรากบัวที่ตกทราย และปัญหาการขาดบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและดึงดูดใจลูกค้า กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จากรากบัวที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาด กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,ภูมิปัญญาพื้นถิ่น,รากบัวเชื่อม,participation,local wisdom,Lotus root in syrub
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. สารบัญ
 4. บทที่ 1
 5. บทที่ 2
 6. บทที่ 3
 7. บทที่ 5
 8. บทที่ 4
 9. บรรณานุกรม
 10. ภาคผนวก
 11. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ