ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์
A study of Participation in Local Wisdom, Art and Culture of Huai Thua Nuea Community, Nong Bua District, Nakhorn Sawan Province: The Tradition of Stir Holy Rice (Traditional stir Kgawtipis)

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สุพัตรา บดีรัฐ
ผู้ร่วมวิจัย : ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี พ่วงรอด อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในประเพณีกวนข้าวทิพย์ของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อการอนุรักษ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อการอนุรักษ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,ภูมิปัญญา,ประเพณีกวนข้าวทิพย์,Participation,Wisdom,Traditional stir Kgawtipis
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ