ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Participation Process of people sector for sustainable Tourism planning, Na Khum, Ban Khok district, Uttaradit.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ อาจารย์กฤติมา อินทะกูล อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรูปแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอ บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบล นาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม ,การวางแผน,การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,Participation,Planning,Sustainable Tourism
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. รายงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ