ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Community’s participation to planning for elderly schools, Na Khum, Ban Khok district, Uttaradit.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,โรงเรียนผู้สูงอายุ,Participation,Elderly schools
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. บทที่ 1-3
  2. บทที่ 4
  3. บทที่ 5
  4. ภาคผนวก
  5. สารบัญ
  6. ปก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ