ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
The Study of The Ways for Preservation and lnheritance Local Wisdom in Performing Arts Case Study : Srpayya Chant in Northeastern Dialect of Buengkrajab Wichiaenburi Petchaboon

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธัญญพร มาบวบ
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวประกายดาว เสือเปรม ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ กันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง การขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงการขับร้อง ทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน
คำสำคัญ
การอนุรักษ์,สืบสาน,ศิลปะการแสดง,สรภัญญะ,Preservation,lnheritance,Performing Arts,Cramped
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแสดงการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ดำเนินการโดยวิจัยเชิงคุณภาพ (สัมภาษณ์แบบ Focus Group) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสานสืบเชื้อสายมาจากภาคอีสาน บุคคลที่จะสามารถขับร้อง และแต่งบทกลอนได้ ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุซึ่งเริ่มมีจำนวนน้อยลง อีกทั้งผู้รับการถ่ายทอดต้องสามารถพูดภาษาอีสานได้ แต่ต้องเข้าศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กำหนดในโรงเรียน ไม่มีเวลาเรียนขับร้องทำนองสรภัญญะ ซึ่งแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสานการขับร้องนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสานนั้น ควรโดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง การประยุกต์บทกลอน และทำนองการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสานให้โรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ หน่วยงานราชการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีการประกวดอย่างสม่ำเสมอ การลงบทความวิจัยในวารสารงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสานของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ให้รู้จักกว้างขวาง
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่1-5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ