ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
The Study of The Ways for Preservation and lnheritance Local Wisdom in Performing Arts Case Study : Srpayya Chant in Northeastern Dialect of Buengkrajab Wichiaenburi Petchaboon

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธัญญพร มาบวบ
ผู้ร่วมวิจัย : ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ กันตะบุตร นางสาวประกายดาว เสือเปรม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง การขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงการขับร้อง ทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน
คำสำคัญ
การอนุรักษ์,สืบสาน,ศิลปะการแสดง,สรภัญญะ,Preservation,lnheritance,Performing Arts,Cramped
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ