ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
Public Sector: A Case Study of Participation of Incinery Power Plant in Piasalee District Administrative Organization, Amphoe Piasalee, Nakhon Sawan Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบการมีส่วนร่วมในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพสาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาความต้องการภาคประชาชนที่มีต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพสาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
คำสำคัญ
การเมืองภาคประชาชน,โรงงานขยะพลังงานไฟฟ้า,การมีส่วนร่วม,Public sector,Incinery Power Plant,Participation
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ