ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
The Public Participation in Buengraman Retarding Basin Project, Bangrakam district, Phitsanulok Povince.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กฤติมา อินทะกูล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,โครงการแก้มลิง,ParticipationRetarding,Basin Project
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่1-5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ