ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
Problems related to Participation of Citizens : Case study of Yang Soong Subdistrict Administrative Organization Khanuvoralaksaburi District Kampangpetch Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาการขาดความมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 2. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของให้สอดคล้องกับจิตสำนึกตามบริบทของแต่ละชุมชน
คำสำคัญ
กฎหมาย,การมีส่วนร่วมของประชาชน,LAW,PARTICIPATION OF CITIZENS
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ