ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
Problems related to Participation of Citizens : Case study of Yang Soong Subdistrict Administrative Organization Khanuvoralaksaburi District Kampangpetch Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาการขาดความมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 2. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของให้สอดคล้องกับจิตสำนึกตามบริบทของแต่ละชุมชน
คำสำคัญ
กฎหมาย,การมีส่วนร่วมของประชาชน,LAW,PARTICIPATION OF CITIZENS
บทคัดย่อย
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจนและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดังกล่าวประชากรส่วนใหญ่ขาด“การมีส่วนร่วมของประชาชน” อันมีความสำคัญและจำเป็น ในสังคมประชาธิปไตย และแนวคิดธรรมาภิบาล การทำวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Method) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีการทำแบบสอบถามสภาพปัญหาจำนวนหนึ่งร้อยคน โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องศึกษาแนวความคิดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเพี่อแก้ไขปัญหาการขาดความมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างให้คนในชุมชนรักการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบ้านเกิดให้ดี ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เลี้ยงตัวเองได้ และมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ผลของการวิจัยพบว่าประชาชนไม่ใส่ใจในความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่นและไม่ได้มีองค์ความรู้ในเชิงกฎหมายเท่าใด เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถทางกฎหมายก็มีจำนวนไม่มากพอ มีอคติในการร่วมงานกัน ส่วนในด้านปัญหาของตัวบทกฎหมายปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องดังกล่าวนี้ให้เป็นร่างกฎหมาย คือร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.... เป็นกฎหมายกลาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Promote Participation in Policy Process) ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง แต่อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังคงไม่การบัญญัติใช้จนปัจจุบัน
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่1
  4. บทที่2
  5. บทที่3
  6. บทที่4
  7. บทที่5
  8. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ