ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
The Strengthening of Elders’ Participation in Continuing Local Wisdoms towards Sustainability : The Case of Mae Yang Tan Sub-district, Rongkwang District, Phrae Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล อาจารย์สุเทพ คำเมฆ อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2. เพื่อค้นหาแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ความยั่งยืน,Elders’ Participation,Local Wisdoms,Sustainability
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ