ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
Knowledge Management Models for Wisdom and local Knowledge Reservation of The Ban Huai Thua Nuea, Nong Bua District, Nakhon sawan Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ อรษา ภูเจริญ อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คิรินทร์ อาจารย์ วิภาดา ศรีเจริญ อาจารย์ สุวิมล ทองแกมแก้ว นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรี นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและการคงอยู่ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
คำสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น,วัฒนธรรมท้องถิ่น,การจัดการแบบมีส่วนร่วม,Local Knowledge,Local Cultural,Participatory Management
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ