ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
A model of alternative education participation for disadvantaged children in education in the Huai Mun Nam pad District Uttaradit

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
คำสำคัญ
การศึกษาทางเลือก,เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา,Alternative Education,Underprivileged children in education
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ