ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม
Inclusive Tourism Plan for Energy Preservation in Klong Nam Lai Sub-district

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 2. เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
คำสำคัญ
นโยบายสาธารณะ,การท่องเที่ยว,การมีส่วนร่วม,ตำบลคลองน้ำไหล,Public Policy,Tourism,Inclusiveness,Klong Nam Lai Sub-district
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ