ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม
Inclusive Tourism Plan for Energy Preservation in Klong Nam Lai Sub-district

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 2. เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
คำสำคัญ
นโยบายสาธารณะ,การท่องเที่ยว,การมีส่วนร่วม,ตำบลคลองน้ำไหล,Public Policy,Tourism,Inclusiveness,Klong Nam Lai Sub-district
บทคัดย่อย
การศึกษาเพื่อการจัดทำแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลและ จัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการจากการศึกษาพบว่าชุมชนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีวิทยากรชุมชนประจำหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญ และมีฐานการเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่ ฐานเรียนรู้เตาประหยัดพลังงาน ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน ฐานเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ฐานเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานเรียนรู้การแปรรูปอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และมีกลุ่มแกนนำธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมเป็นแกนนำในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว จากศักยภาพแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับจัดทำแผนการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมียุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านได้แก่ 1. สร้างระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 3. การยกระดับสินค้าและการบริการและปัจจัยในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน
เอกสารงานวิจัย
  1. รายงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ