ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม
Development illness Pattern A case of:Rangkratoom Municipality, Banglen District,Nakhon Pathom Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบการดูเเลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองชองชุมชน 2.เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของชุมชน 3.เพื่อพํฒนารูปแบบการดูเเลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของชุมชน
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วมของชุมชน,การดูเเลตนเอง,ผู้ป่วยเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ