ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
The development solving Debt of farmers problems in area TaiDong WangPong District Phetchaboon province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงปัญหาการมีหนี้สินของเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการของผู้วิจัย
คำสำคัญ
หนี้สินเกษตรกร, แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร,Debt of farmers, Guidelines of solving Debt of farmers problems
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ