ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
The solution to debt problems of farmers in the area of Thung Po Subdistrict Administrative Organization Nong Chaeng District Uthaithanee Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
The solution to debt problems of farmers in the area of Thung Po Subdistrict Administrative Organization Nong Chaeng District Uthaithanee Province
คำสำคัญ
กฏหมาย,หนี้สิน,เกษตรกร,Law,DEBT,CULTIVATOR
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ