ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
The Guidelines for Farmers Cost Reduction of Ban Krang Subdistrict, Muang District, Phitsanulok Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ
แนวทางการลดต้นทุนการทำนา, เกษตรกร, จังหวัดพิษณุโลก,Guidelines for reducing farm costs, Farmer, Phitsanulok Province
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. บทที่ 1
 7. บทที่ 2
 8. บทที่ 3
 9. บทที่ 4
 10. บทที่ 5
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก
 13. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ