ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
The adding value to agricultural products of farmers Ban Krang Subdistrict, Muang District, Phitsaanulok Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร, เกษตรกร, ตำบลบ้านกร่าง, จังหวัดพิษณุโลก,Adding value to agricultural products, Farmer, Ban Krang Subdistrict, Phitsanulok Province
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. คำนำ
 5. บทที่ 1
 6. บทที่ 2
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บรรณานุกรม
 11. ภาคผนวก
 12. ประวัติผู้วิจัย
 13. สารบัญ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ