ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
The adding value to agricultural products of farmers Ban Krang Subdistrict, Muang District, Phitsaanulok Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร, เกษตรกร, ตำบลบ้านกร่าง, จังหวัดพิษณุโลก,Adding value to agricultural products, Farmer, Ban Krang Subdistrict, Phitsanulok Province
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ