ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงรูปแบบครัวเรือน (Family Model) ของชุมชนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
LEARNING AREA DEVELOPMENT THROUGH SUFFICIENCY ECONOMY FAMILY MODEL OF THUBPUANG COMMUNITY, SI SAMRONG DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงในครัวเรือน (To develop the Learning Area through sufficiency economy within family) 2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียงในครัวเรือน (To study the contentment of participants for development Leaning Area through sufficiency economy within family) 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งเรียนรู้
คำสำคัญ
แหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง,LEARNING AREA DEVELOPMENT THROUGH SUFFICIENCY ECONOMY
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทที่ 1
 3. บทที่ 2
 4. บทที่ 3
 5. บทที่ 4
 6. บทที่ 5
 7. ใบแทรกบรรณนุกรม
 8. บรรณานุกรม
 9. ใบแทรกภาคผนวก
 10. ภาคผนวก
 11. ใบแทรกประวัติผู้วิจัย
 12. ประวัติผู้วิจัย
 13. แบบชี้แจงการปรับปรุงแก้ไข

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ