ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT BASE ON SUFFICIENCY ECONOMY OF THUBPUANG COMMUNITY, SI SAMRONG DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง,QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ