ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการการลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
The Management pattern for Reducing Use of Chemical for Protect and Eliminate Pests of Farmer in Tha Sala Sub-district , Phu Ruea District, Loei Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : Dr. Tuan Nguyen Ngoc
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อหารหารูปแบบการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
คำสำคัญ
การส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วม, เกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน, เกษตรพอเพียง,Knowledge promoted participation, Agriculture safety and sustainable, Sufficiency agriculture principle
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. รูปแบบการจัดการการลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 2. ปก
 3. บทคัดย่อ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. บทที่ 1
 8. บทที่ 2
 9. บทที่ 3
 10. บทที่ 4
 11. บทที่ 5
 12. บรรณานุกรม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ