ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน
The developing approach of knowledge promoted participation with farmers in agriculture safety and sustainable according to the sufficiency agriculture principle

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง Dr. Tuan Nguyen Ngoc นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
พัฒนาและหาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
การส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วม, เกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน, เกษตรพอเพียง,Knowledge promoted participation, Agriculture safety and sustainable, Sufficiency agriculture principle
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ