ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างต้นแบบระบบบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะระดับชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างต้นแบบระบบบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะที่เหมาะสมระดับชุมชน
คำสำคัญ
ระบบบำบัดก๊าซ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะระดับชุมชน
  2. 01_รายงานฉบับสมบูรณ์
  3. 02_บทคัดย่อ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ