ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก 2.เพื่อวิเคราะห์เเละสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก 3.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค เเละข้อเสนอการบริหารจัดการเเบบมีส่วนรวมในพื้นที่ภาคตะวันตก
คำสำคัญ
การบริหารจัดการเเบบมีส่วนร่วม,การบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ