ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
participation In development Community Attractions Tambon NongTakhianBon, Wathana-nakon District, Srakaew Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2.เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3.เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,แหล่งท่องเที่ยวชุมชน,หนองตะเคียนบอน
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงต์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม และประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนตำบลหนองตะเคียนบอน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 20 คน และการสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์สามเส้าข้อมูล ผลการศึกษา ปรากฏ ดังนี้ 1. สภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุทยานแห่งชาติปางสีดาและกรมป่าไม้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการโดยตรง ชุมชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2 แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความพร้อมก่อน แล้วขยายผลชุมชนที่มีความพร้อมลำดับรองลงมา 3) ประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนให้เชื่อมถึงกัน 4) พัฒนาคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของแต่ละชุมชน เช่น ความเป็นมิตรไมตรี มีจิตอาสา ผลิตสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเที่ยว 5) พัฒนาทุกหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริมคลองประปรง วิถีชาวนา พืชพันธุ์ไม้ป่า เกษตรไร้สารเคมี สวนผลไม้ ฟาร์มควาย แปลงหญ้ารวม ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป อาหารชุมชน เป็นต้น 3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทั้งนี้เนื่องจาก ชุมชนมีความต้องการและพร้อมที่จะพัฒนาให้หมู่บ้านของตนแหล่งท่องเที่ยว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอนให้การสนับสนุน โดยจะนำไปจัดทำแผนพัฒนาด้านสังคมต่อไป
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ