ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
The Participation in the Promotion of Youth Citizenship: Case Study in Ban Nonjig School, Wattananakorn District, Sa-kaew Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาต้นทุนชีวิตและสภาพปัญหานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมือง กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมต้นทุนชีความเป็นพลเมืองไปใช้ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม ,ความเป็นพลเมือง ,โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
บทคัดย่อย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาต้นทุนชีวิตและสภาพปัญหา ศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมือง และเพื่อเสนอแนะแนวทางการนำรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมต้นทุนชีความเป็นพลเมืองไปใช้ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยแบบผสม ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุดคือกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับการสร้างการรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ โดยจะต้องทำให้ทุกภาคส่วนเข้าใจการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเด็ก ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแกนนำ โดยแกนนำจะเป็นทั้งครูวิทยากรของโรงเรียน ชุมชน เพื่อจัดอบรมให้กับโรงเรียนและชุมชน ขั้นที่ 3 การกำหนดกิจกรรมส่งเสริมต้นทุนชีวิตโดยใช้ โครงการ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการดำเนินโครงการและปรับปรุงกิจกรรม
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ