ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Public Participation Process for Improving Water Supply Quality of Village and Agricultural Water in Tambon Thap Prik, Aranyaprathet District, Srakaew Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำกับชุมชนตำบลทับพริก
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,คุณภาพน้ำ,น้ำประปาหมู่บ้าน,น้ำทางการเกษตร
บทคัดย่อย
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่น้ำทะเลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินผลิตประปา แยกเก็บตัวอย่างน้ำ 2 ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการแล้วนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยมีเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำ (2) เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของการเผยแพร่ความรู้และวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ของหมู่บ้าน ตลอดการศึกษามีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ำ 31.49 องศาเซลเซียส การนำไฟฟ้า 270.67 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ความขุ่น 60.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งทั้งหมดละลายน้ำ 412 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอช 7.98 บีโอดี 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนละลายน้ำ 5.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 96.92 มิลลิกรัมต่อลิตร แดดเมียม 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส 0.018 มิลลิกรัมต่อลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 5.00 MPN/100 มิลลิลิตร ซึ่งพบว่าความขุ่น แคดเมียม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 2.คุณภาพน้ำน้ำประปาในพื้นที่ของหมู่บ้าน ตลอดการศึกษามีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ำ 32.05 องศาเซลเซียส การนำไฟฟ้า 259 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ความขุ่น 50.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งทั้งหมดละลายน้ำ 303.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอช 7.85 บีโอดี 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนละลายน้ำ 4.90 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 206 มิลลิกรัมต่อลิตร แดดเมียม 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งพบว่าความขุ่น แคดเมียม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 3. ความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้ด้านคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18)นอกจากนี้ และจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการหาแนวทางสำหรับวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ให้มีการจัดระบบกรองน้ำ ต้มฆ่าเชื้อโรค จัดซื้อเครื่องกรองน้ำด้วยตัวเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนประจำปีของการจัดการน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเนื่องจากท่อเก่าชำรุด และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ