ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม
The Development of Cantaloupe Planting Area is a Greenhouse for Agricultural Tourism, Tambon Pansuk, Aranyaprathet District. Sakaew Province The Community is Involved.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งปลูกแคนตาลูป ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม
คำสำคัญ
รูปแบบโรงเรือน,การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศักยภาพ
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งปลูกแคนตาลูป และพัฒนาพื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 377 คน ที่มีอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป ประชาชน/คนในท้องถิ่น และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพผู้ตอบที่เป็นประชาชน/คนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 95.5 เกษตรกร ผู้ปลูกแคนตาลูป คิดเป็นร้อยละ 2.7 และบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป ส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการปลูกแคนตาลูป จำนวน 2 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 100,001 – 150,000 บาท และปลูกแคนตาลูปมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ศักยภาพของพื้นที่เกษตร (แหล่งปลูกแคนตาลูป) โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ เป็นลำดับแรก รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการเข้าถึง ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กล่าวคือ มีศักยภาพเกี่ยวกับระบบของเครือข่ายและการสื่อสารทางโทรศัพท์ชัดเจน ระบบของไฟฟ้าสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ และมีร้านค้าใกล้แหล่งพื้นที่ปลูกแคนตาลูป ตามลำดับ ด้านสิ่งดึงดูดใจ กล่าวคือ มีการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือร่วมทำกิจกรรมการเกษตร ผลผลิตจากการปลูกแคนตาลูปมีคุณภาพ และพื้นที่ปลูกแคนตาลูปสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ ตามลำดับ และด้านการเข้าถึง กล่าวคือ การเดินทางเข้าถึงสะดวก เช่น ความเรียบของถนน ไม่ขรุขระ มีบริการรถโดยสารจากถนนเส้นหลักเข้ามายังพื้นที่ และแหล่งปลูกแคนตาลูปใกล้กับถนนสายหลักและสายรอง ตามลำดับ การมีส่วนร่วมโดยชุมชน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยมากในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ การดำเนินการและปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่จะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม การที่จะได้มีโอกาสในการพูดคุยถึงสภาพปัญหาของชุมชนและการที่จะได้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ตามลำดับ ด้านการดำเนินการและปฏิบัติการ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่จะได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การที่จะได้ร่วมทำงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการที่จะได้เป็นคณะกรรมการในการจัดงานหรือกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพื่อความสงบสุขและความเจริญภายในชุมชน และคนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น ตามลำดับ ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่จะได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในชุมชน การที่จะได้มีโอกาสมีอาชีพหรืองานทำ ที่เป็นผลมาจากการมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการที่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตามลำดับ และด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่จะได้มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ และในการที่จะได้ทำงานร่วมกับภาครัฐติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ ความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากกับรูปแบบโรงเรือนแบบหลังคาโค้ง (ขาตรง) รองลงมาคือ โรงเรือนแบบทรงหลังคาฟันเลื่อย และโรงเรือนแบบแฝด ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบว่า โรงเรือนแบบหลังคาโค้ง (ขาตรง) มีความน่าสนใจในประเด็นที่เป็นโรงเรือนราคาประหยัด สามารถป้องกันความเสียหายกับพืชที่ปลูกในฤดูฝน เหมาะสำหรับพืชที่ต้องขึ้นค้างหรือพืช เถาเลื้อย เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป เป็นต้น สามารถป้องกันแมลงศัตรูได้เป็นอย่างดี และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชได้ ตามลำดับ โรงเรือนแบบทรงหลังคาฟันเลื่อย เป็นโรงเรือนที่น่าสนใจคือ เป็นทรงสูงมีความสามารถในการระบายอากาศได้ดี เป็นโรงเรือนแบบต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช ที่ต้องใช้พื้นที่ในการผลิตครั้งละมากๆ เหมาะสำหรับพืชที่มีความสูง หรือเถาเลื้อยที่ต้องการ ขึ้นค้าง เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป มะเขือเทศ เชอร์รี่ พริกหวาน และไม่ต้องย้ายหรือหมุนเวียนพื้นที่ปลูก ตามลำดับ และโรงเรือนแบบแฝด เหมาะสำหรับพืชที่มีความสูงไม่มากหรือต้นไม้กระถาง ผักสลัด และเพาะ ต้นกล้าที่ต้องการการควบคุมอุณภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน ไม่ต้องย้ายหรือหมุนเวียนพื้นที่ปลูก และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชได้ ตามลำดับ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ