ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้ำตาลตำบล คลองทับจันทร์
The process for developing efficiency of labor in sugar cane; A case study in Kling-Tub-Chan

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความต้องการของแรงงานต่างชาติในการทำงานในไร่อ้อยน้ำตาล 2.เพื่อศึกษาความต้องการของเจ้าของไร่อ้อยน้ำตาลในการจ้างแรงงาน 3.เพื่อสร้างกลุ่มผู้ทำไร่อ้อยน้ำตาล 4.เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าของไร่อ้อยน้ำตาลและแรงงานต่างชาติในการทำไร่อ้อยน้ำตาล 5.เพื่อกำหนดมาตรฐานและค่าตอบแทนของแรงงานต่างชาติในการเข้ามาทงานในไร่อ้อยน้ำตาลที่เหมาะสม
คำสำคัญ
ความต้องการ ,การเพิ่มประสิทธิภาพ,สมรรถนะ,เครือข่ายภายในอุตสาหกรรมไร่อ้อย
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความต้องการของแรงงานต่างชาติในไร่อ้อยน้ำตาล ความต้องการของเจ้าของไร่อ้อยน้ำตาล สร้างกลุ่มผู้ทำไร่อ้อยน้ำตาลในพื้นที่ สร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าของไร่อ้อยน้ำตาลและแรงงานต่างชาติในการทำไร่อ้อยน้ำตาล และเพื่อกำหนดมาตรฐาน ค่าตอบแทนของแรงงานต่างชาติที่เหมาะสม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการสำรวจชุมชนสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 2) การประชุมกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในอุตสาหกรรมไร่อ้อยน้ำตาลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่อ้อยส่งผลเชิงบวกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในไร่อ้อยด้วยการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มชาวไร่อ้อย ผลตอบแทนของสมาชิกในกลุ่มไร่อ้อย และข้อตกลงระหว่างสมาชิกในกลุ่มไร่อ้อยที่ชัดเจน การสร้างมาตรฐานแรงงานในไร่อ้อยส่งผลเชิงบวกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยด้วยการเพิ่มทักษะความสามารถของแรงงาน ทัศนคติของแรงงานในการทำงาน ค่าตอบแทนของแรงงานที่เหมาะสม และ ขั้นตอนการคัดเลือกแรงงานที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าของไร่อ้อยและแรงงานส่งผลเชิงบวกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยได้แก่การสร้างพันธะสัญญาระหว่างเจ้าของไร่อ้อยและแรงงาน และช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของไร่อ้อยและแรงงานที่ชัดเจน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ