ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบถังขยะที่สามารถแยกขยะประเภทกระป๋องโลหะบรรจุน้ำและอาหารที่มีราคารับซื้อแตกต่างกันได้ 2) เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่นๆและผู้ที่สนใจทั่วไป
คำสำคัญ
ถังขยะอัจริยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 2. 01_หน้าปก
 3. 02_บทคัดย่อ
 4. 03_กิตติกรรมประกาศ
 5. 04_สารบัญ
 6. 05_สารบัญตาราง
 7. 06_สารบัญภาพ
 8. 07_บท1
 9. 08_บท2
 10. 09_บท3
 11. 10_บท4
 12. 11_บท5
 13. 12_บรรณานุกรม
 14. 13_ภาคผนวก
 15. 14_ประวัติผู้วิจัย
 16. 15_ฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ