ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
Development in Learning Center Management on Organic Farming by Biological Pest Control

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางเมธานี หอมทอง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
ศึกษาความหลากชนิดของจุลินทรีย์สาเหตุโรคของพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในแปลงเกษตรอินทรีย์แต่ละชุมชน
คำสำคัญ
ลินทรีย์สาเหตุโรคของพืช
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ