ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.กระดังงา
The potential of vermicompost produced from organic waste on agriculture systems and environment

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาววนิดา ชัยชนะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชนให้เป็นปุ๋ยหมัก
คำสำคัญ
ไส้เดือนดิน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อระบบการเกษตรเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.กระดังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ