ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ธรรมศาลา
School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับครูผู้ดูเเลเด็กในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา
คำสำคัญ
หลักสูตรสถานศึกษา
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ