ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมสานสมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.สระกระเทียม
The effect of using Parents Relationship Activity Packages on Self-discipline of Pre-school Children in the Midwest Region of Thailand

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิลาสินี ทองเเถบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเเละหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนเเละหลังการได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
คำสำคัญ
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ