ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะเชิงวิกฤต
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการเกิดกลิ่น และหาวิธีกำจัดกลิ่นของขยะในบ่อฝังกลบโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดกลิ่นที่เกิดจากขยะในบ่อฝังกลบในพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างจุดสาธิตเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากขยะในบ่อฝังกลบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
คำสำคัญ
กำจัดกลิ่น
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะเชิงวิกฤต
  2. 01_รายงานฉบับสมบูรณ์
  3. 02_Proceedings

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ