ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.วังมะนาว
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพัชรศักดิ์ อาลัย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาอุทกวิทยา เเละการจัดการน้ำของพื้นที่ศึกษาวิจัยใน 4 แห่ง ได้แก่ อำเภอปราณบุรี ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน,ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เเละตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 2.เพื่อเสนอเเนะเเนวทางในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอปราณบุรี ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เเละปัญหาภัยเเล้งที่ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ