ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครื่องบดอัดขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมการรับซื้อภายในชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องบดอัดขยะรีไซเคิลในชุมชน
คำสำคัญ
เครื่อบบดอัดขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ