ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เอราวัณ
An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์เเละการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน (การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนำกลับมาใช้ใหม่ เเละการคัดเเยกขยะมูลฝอย) การมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย 2.เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ