ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมในระดับชุมชน
คำสำคัญ
เตาเผาขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. บทสรุปการสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน
  2. การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  3. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ