ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Factors Affecting Leadership of Elderly Career Leaders in the Case of Weaving Group, Tambon Khao Tao, Khuean Nai, Ubon Ratchathani

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
"1. เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี "
คำสำคัญ
กลุ่มอาชีพทอผ้า, ภาวะผู้นำ
บทคัดย่อย
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มอาชีพทอผ้า และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อมีการรวมตัวกันและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ก็ด้วยการริเริ่มของนางประกอบจิต ฝอยทอง ผู้ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 30 คน โดยปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดตั้งกลุ่ม คือ 1.สตรีบ้านสร้างถ่อ มีทักษะในการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว 2. มีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง 3. มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม ทั้ง เงินทุนจัดตั้ง วัตถุดิบ การอบรมให้ความรู้ในลวดลายและวิธีการทอใหม่ๆ ร่วมทั้งการจัดหาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสร้างถ่อนี้ มีความเติบโตและแข็งแรงเป็นอย่างมากต่อการเป็นกลุ่มอาชีพหลักที่ได้ช่วยเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำเป็นส่วนสำคัญ ผู้วิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมและพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำ คือ คุณลักษณะเด่นของผู้นำ ที่มีในตัวแม่ประกอบจิต ฝอยทอง โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 73 ข้อ เพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นจากผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านสร้างถ่อ จำนวน 32 คน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ขึ้นไป (>3.51) ซึ่งมีอยู่ 6 คุณลักษณะที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ มากที่สุดขึ้นไป (>4.51) ได้แก่ 1.เสียงดังฟังชัด (4.75) 2. ฐานะและเศรษฐกิจทางครอบครัวดี (4.69) 3. มีสติปัญญาสูง (4.63) 4. มีอารมณ์ขัน (4.56) 5. เห็นแก่ส่วนรวม (4.53) 6. เสียสละ (4.53) และ คุณลักษณะที่มีระดับคะแนนต่ำที่สุด 2 ลำดับ คือ 1. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (3.84) 2. ลักษณะทางกายภาพ(รูปร่าง/หุ่น)เหมาะสม (3.91) ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่นักวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ ว่าแม่ประกอบจิต ฝอยทอง มีอายุ 70 ปี และ มีโรคประจำตัว เบาหวานและไขข้อเสื่อม
เอกสารงานวิจัย
  1. หน้าปก
  2. สารบัญ
  3. บทที่1
  4. บทที่2
  5. บทที่3
  6. บทที่4
  7. บทที่5
  8. บทที่6

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ