ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเขมิกา อารมณ์
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวรัชนีกร ทบประดิษฐ์ นางสาวทองสา บุตรงาม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และบริบทผู้สูงอายุตำบลแจนแลน 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นตำบลแจนแล
คำสำคัญ
โรงเรียนผู้สูงอายุ พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น
บทคัดย่อย
"การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และบริบทผู้สูงอายุตำบลแจนแลน 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นตำบลแจนแลน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการประชุม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 1. บริบทชุมชน และบริบทผู้สูงอายุตำบลแจนแลน พบว่า ผู้สูงอายุตำบลแจนแลนยังคงประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมคือทำการเกษตร ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นรายได้หลัก และยังคงมีภาระหนี้สิน 2. แนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านการบริหารจัดการ พบว่าผู้สูงอายุเสนอว่าจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการ พบว่า ผู้สูงอายุเสนอว่าจะให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัย และอยากให้ชุมชนมีรถบริการรับ-ส่ง ด้านกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ จากการสอบถามผู้สูงอายุทั้งแบบสอบถามและสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า ผู้สูงอายุเสนอว่าจะให้มีกิจกรรมด้านดนตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเครือข่าย พบว่า ผู้สูงอายุเสนอว่าจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสวัสดิการสังคมแจกสิ่งของช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ แจกผ้าห่มกันหนาว แจกแว่นสายตา เป็นต้น และอยากให้โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือจังหวัด ส่งผู้เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ "
เอกสารงานวิจัย
 1. Face
 2. Face-In
 3. Face-English
 4. Abst-Thai
 5. Abst-English_Janlann
 6. กิตติกรรมประกาศ
 7. คำนำ
 8. .สารบัญตาราง
 9. สารบัญภาพ
 10. .สารบัญ
 11. Ch1_janland
 12. Ch2_Janlandi
 13. ch3_Jannland
 14. Ch4_Jaamland
 15. ch5_Jannland
 16. Ch6_janland
 17. Refference_janland
 18. บุคลานุกรม_jannland
 19. ภาคผนวก_Janland
 20. ภาคผนวก ก_ แบบสอบถาม
 21. ภาคผนวก ข ภาพประกอบ
 22. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ