ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Feasibility Study in Preparation for the Establishment of the Elderly School According to the social and cultural area of Ban Thai Sub-District, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเขมิกา อารมณ์
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวรัชนีกร ทบประดิษฐ์ นางสาวทองสา บุตรงาม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทผู้สูงอายุตำบลบ้านไทย 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
ความเป็นไปได้ การเตรียมความพร้อม โรงเรียนผู้สูงอายุ พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม
บทคัดย่อย
"การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทผู้สูงอายุตำบลบ้านไทย 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยใช้กระบวนการประชุม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผลการวิจัยพบว่า 1. บริบทชุมชน บริบทผู้สูงอายุตำบลบ้านไทย พบว่า ผู้สูงอายุตำบลบ้านไทย ยังคงประกอบอาชีพตามอาชีพแต่ดั้งเดิมที่เคยทำอยู่ และยังมีภาระหนี้สินค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอื่นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เช่น การทำหมอนขิด การเลี้ยงหม่อนไหม การทำจักสาน การทำงานใบตอง การแทงหยวก 2. ความเป็นไปได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ จัดเพียงเดือนละ 1 ครั้ง และอยากให้ชุมชนมีบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุในการมาโรงเรียนผู้สูงอายุ 3. แนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านการบริหารจัดการ พบว่าผู้สูงอายุอยากให้ดำเนินการในโรงเรียนผู้สูงอายุผ่านกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และ ใช้ผู้รู้ในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการ พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสถานที่ที่ระยะทางในการเดินทางมาโรงเรียนไม่ไกลจากชุมชนที่อาศัยอยู่ และมีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริม ด้านกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ จากการสอบถามผู้สูงอายุทั้งแบบสอบถามและสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้มีกิจกรรมด้านดนตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา และ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเครือข่าย พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้มีการจัดบริการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยในโรงเรียนผู้สูงอายุ และต้องการให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ "
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัย_BannThai
 2. Face
 3. Face-In
 4. Face-English
 5. Abst-Thai
 6. Abst-English_Bann Thai
 7. กิตติกรรมประกาศ
 8. คำนำ
 9. สารบัญตาราง_BaanThai
 10. สารบัญภาพ_BaanThai
 11. Ch1_BaanThai
 12. Ch2_BaanThai
 13. ch3_BaanThai
 14. Ch4_BaanThai
 15. ch5_BaanThai
 16. Ch6_BaanThai
 17. Refference_BaanThai
 18. บุคลานุกรม
 19. ภาคผนวก_BaanThai
 20. ภาคผนวก ก แบบสอบถาม_บ้านไทย
 21. ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม
 22. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ