ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
Developing the Quality of Life of the Elderly based on Ways of Esarn Culture under the Changes of the Society to become the Aging Society

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวคคนางค์ ช่อชู
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวสุจิตรา ยางนอก ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาผู้สูงอายุของภาคอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ 3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบนฐานวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, วัฒนธรรม
บทคัดย่อย
"การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบนฯนวิถีวัฒนธรรมอีสาน และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทและสถานการณ์ผู้สูงอายุ พบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุมีความสามารถหลายด้าน และมีปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาหนี้สิน อย่างไรก็ตามกระสังคมผู้สูงอายทำให้หน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและในระดับท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น ดังจะเห็นมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังขาดกระบวนการ รูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตในทุกมิติได้ ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมอีสานนนี้สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ทั้งทางกาย ทางจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ด้านร่างกายได้แก่ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ด้านจิตใจ ร้องสรภัญญะและการแสดงพื้นถิ่น การประดิษฐ์สิ่งขององค์ประกอบของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ด้านสังคม เป็นการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เช่น กลุ่มการแสดงพื้นบ้าน รวมกลุ่มงานใบตอง และด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุมีภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้อยู่ในตัวที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพได้ ดังเช่น กลุ่มทำนาเกลือ เป็นต้น รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึ้งมีการเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวัย และก่อให้เกิดประโยชน์ทางกายความสุขทางใจ ขับเคลื่นอกิจกรรมด้วยกระบวนการของโรงเรียนผู้สูงอายและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น "
เอกสารงานวิจัย
 1. สรุปโครงการชุดผู้สูงอายุ
 2. ปก
 3. บทคัดย่อไทย
 4. Abstrac
 5. บทที่ 1
 6. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. เอกสารอ้างอิง
 11. ปก updat
 12. บทคัดย่อไทย
 13. Abstrac
 14. กิตติกรรมประกาศ
 15. คำนำ
 16. สารบัญ
 17. สารบัญตาราง
 18. สารบัญภาพ
 19. บทที่ 1
 20. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 21. บทที่ 3 update
 22. บทที่ 4 update
 23. บทที่ 5 update
 24. เอกสารอ้างอิง
 25. ผนวก รายชื่อโครงการวิจัยย่อย
 26. ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์
 27. ภาคผนวก ค ภาพประกอบการวิจัยชุดโครงการ
 28. ประวัติคณะผู้วิจัย-final
 29. ประวัติผู้วิจัย 2

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ