ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
Health Behavior Modification Village to Reduce Risk and Diseases in Wang Sombun Subdistrict, Wang Sombun District, Srakaew Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ และน้ำตาล ก่อนและหลังดำเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ (ด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียดและบุหรี่ สุรา) ก่อนและหลังดำเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน ,พฤติกรรมสุขภาพ
บทคัดย่อย
การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดสี่ยง ลดโรค ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ให้ชุมชนได้รับทราบ การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ การเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ น้ำตาล น้ำอัดลม ขนมหวานและลูกอมชนิดต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมด้านอารมณ์ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม 2 ชุด การจัดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เช่น การคัดกรองสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง การเผยแพร่ความรู้ทั้งรายบุคคลด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับถึงประตูบ้านและการให้ความรู้รายกลุ่มผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง หอกระจายข่าว ป้ายผ้าไวนิลและการประชุมประจำเดือน การสร้างนโยบายสาธารณะด้านการลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยมีข้อตกลงร่วมกัน หลังจากดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นจะประเมินสถานการณ์ การบริโภคเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ น้ำตาล น้ำอัดลม ขนมหวานและลูกอมชนิดต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ในกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามเดิมอีกครั้งโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่รับผิดชอบหลังคาเรือนเป้าหมายและที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมกับลงรหัส แล้วนำข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ร้อยละและการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังด้วยสถิติ paired t-test
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ