ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. 2ส. ในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
Strengthening Healthy Community according to Three อ’s and Two ส’s Principle in Wang Sombun District, Srakaew Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์นัชชา ยันติ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
ชุมชนสุขภาพดี,หลัก 3อ. 2ส.
บทคัดย่อย
ปัจจุบันนี้การป่วยด้วยโรคเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่าปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขาดการออกกำลังกาย ภาวะเครียดจากเศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักในการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้หลัก 3อ. 2ส. กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว การประเมินผลโครงการ ทำโดยการใช้แบบประเมินความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การจัดความเครียด การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ pair t-test
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ